Gebruiksvoorwaarden

Het onderstaande betreft de voorwaarden van HARIBO The Netherlands & Belgium B.V. die van toepassing zijn op het bezoek aan en het gebruik van deze website en op alle via deze website ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten.

Verantwoordelijkheid inhoud

Wij doen er alles aan om er voor te zorgen dat de inhoud van onze website juist, actueel en volledig is. Echter, ondanks deze constante zorg en aandacht is het mogelijk dat er informatie op deze website wordt gepubliceerd die onvolledig en/of onjuist is. HARIBO The Netherlands & Belgium B.V. kan daar dan ook niet voor instaan. Voorts is alle informatie op deze website enkel bedoeld ter algemene informatie en niet als advies. Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. 

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om informatie op deze website, zonder voorafgaande aankondiging, aan te passen, aan te vullen en/of te verwijderen. 

Aansprakelijkheid

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik (of de tijdelijk onmogelijkheid om de website te gebruiken) van deze website of anderszins verband houdt met het gebruik van deze website. Daaronder in ieder geval begrepen schade door virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van enige informatie op deze website, tenzij er sprake is van grove nalatigheid aan de zijde van HARIBO The Netherlands & Belgium B.V. Voorts zijn wij nimmer aansprakelijk voor schade –direct of indirect- die is ontstaan door het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, bijvoorbeeld voor schade ten gevolge van het niet of vertraagd afleveren van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

(Hyper)Links

Onze website bevat ook (hyper)links naar websites van derden. Deze externe websites worden door derden beheerd zodat HARIBO The Netherlands & Belgium B.V. daar geen enkele invloed op heeft en daar ook niet verantwoordelijk voor is. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en/of het functioneren van door derden beheerde websites dan wel voor de kwaliteit van eventueel op deze websites aangeboden producten/diensten. Indien u via links op onze website, op websites terecht komt waar u om wat voor reden dan ook bedenkingen bij heeft, laat ons dat dan per ommegaande weten via 

Technische Bepalingen 

Bij de digitalisering van gegevens kunnen onjuistheden optreden. Door het gebruik van verschillende internetbrowsers en door individuele software-instellingen kunnen er bij de weergave van de inhoud van de website afwijkingen voorkomen.

Rechten van Intellectuele Eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder de auteursrechten die rusten op de inhoud en de vormgeving van deze website, zijn voorbehouden aan HARIBO The Netherlands & Belgium B.V..

In het bijzonder is het bezoekers van onze website verboden om de website of informatie op deze website (of een deel daarvan) te verveelvoudigen en/of te bewerken voor zover dit niet voor eigen gebruik is. Het opslaan of reproduceren van deze website (of een deel daarvan) in een andere website, al dan niet door het gebruik van frames of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen onze website en een andere website is enkel en alleen toegestaan indien daarvoor  vooraf schriftelijke toestemming van HARIBO Nederland B.V. is verkregen. 

Voorts zijn onder meer “Haribo”, “Haribo Goudbeertjes”, “Haribo Kindermix”, “Haribo Starmix” en “Maoam” beschermde merken. 

Aangeleverde materialen

Wij behouden ons het recht voor om indien u, om wat voor een reden dan ook, aan ons ideeën dan wel materialen (tekst/beeld/geluid) ter beschikking stelt, op welke manier dan ook , deze ideeën en/of materialen te gebruiken en deze eventueel commercieel te exploiteren. 

Overig

In geval van nietigheid of vernietiging van een van de bepalingen van onderhavige voorwaarden, blijven partijen gebonden aan de overblijvende bepalingen. Voorts zullen partijen proberen de ongeldige bepaling te vervangen door een geldige bepaling, waarvan de rechtsgevolgen zo nauw mogelijk aansluiten op de strekking van de vernietigde of nietig verklaarde bepaling.

Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing en eventuele geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda. 

Kids and Grown-ups love it so, the Happy World of Haribo