Diese Seiten sind für das Querformat optimiert. Bitte drehen!

Privacy Statement

Het onderstaande betreft een overzicht van de manier waarop HARIBO The Netherlands & Belgium B.V. omgaat met persoonsgegevens die eventueel verzameld worden via deze website. In ieder geval treft u informatie aan over:

  • welke gegevens er verzameld worden;
  • voor welke doel deze gegevens verzameld worden;
  • op welke manier u inzage kunt krijgen in uw gegevens en op welke manier u uw gegevens kunt laten corrigeren/verwijderen;
  • de veiligheidsmaatregelen die 
  • HARIBO The Netherlands & Belgium B.V. neemt om uw gegevens te beschermen;
  • cookies;
  • waar u terecht kunt voor vragen over ons privacy beleid.

Wij houden ons te allen tijde aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en respecteren uiteraard uw privacy. De gegevensverwerking die op dit moment in het kader van deze website plaats vindt hebben wij aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag onder registratienummer M1498864.

Persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens die u via de website aan ons verstrekt. Persoonsgegevens zijn individuele gegevens over persoonlijke of zakelijke betrekkingen van een bepaalde of bepaalbare natuurlijke persoon, zoals bv. uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, uw geboortedatum en uw IP-adres. 

Indien een bezoeker van onze website jonger dan 16 jaar is, mag diegene enkel en alleen persoonsgegevens aan ons verstrekken indien daarvoor toestemming is verkregen van een wettelijke vertegenwoordiger die onderhavig Privacy Statement heeft gelezen. 

Gebruik gegevens

De door u ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens gebruiken wij alleen voor het voorziene doeleinde. Te weten: om door u gestelde vragen te beantwoorden, deelname aan eventuele acties en/of kansspelen op onze website mogelijk te maken, geanonimiseerde marktonderzoeken uit te voeren, nieuwsbrieven (indien u zich daarvoor ingeschreven heeft) of eventueel andere informatie aan u te kunnen sturen, eventueel samples van producten te kunnen sturen of voor doeleinden van de technische administratie van de websites. Indien wettelijk vereist vraagt HARIBO nog vooraf uw toestemming voor dergelijk gebruik. 

Het verkopen van uw persoonlijke gegevens gebeurt in geen geval. In sommige gevallen kan het nodig zijn dat HARIBO uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stelt die de in deze Privacy Statement genoemde gegevensverwerking in opdracht en onder verantwoordelijkheid van HARIBO zullen uitvoeren.

Inzage, correctie en verwijdering gegevens

Het is u te allen tijde toegestaan om inzage in uw persoonsgegevens te vragen en om HARIBO The Netherlands & Belgium B.V. te vragen om uw gegevens te corrigeren dan wel te verwijderen. U kunt hiertoe een e-mail sturen naar .

Uw persoonsgegevens worden door HARIBO niet langer dan twee jaar bewaard.

Veiligheidsbepaling 

Wij dragen zorg voor passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de door u verstrekte persoonsgegevens adequaat te beschermen. Onze databases worden door fysieke en technische maatregelen alsook door procedurele maatregelen beveiligd en de toegang tot informatie wordt beperkt in overeenstemming met de geldende regelgeving en deze Privacy Statement. Bij communicatie per e-mail kan de volledige gegevensbeveiliging niet door ons gewaarborgd worden.

Cookies

Wij maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst zodat een website in staat is om u bij een volgende bezoek te herkennen. Dit om onze website gebruiksvriendelijker te maken. De gebruikte cookies verzamelen geen persoonlijke gegevens over u of uw gebruik.

U kunt uw eigen internet browser zo instellen dat het plaatsen van cookies niet meer mogelijk is of om bijvoorbeeld aan te geven dat u een bericht wenst te ontvangen indien cookies geplaatst worden. Ook eenmaal opgeslagen cookies kunt u altijd zelf verwijderen. Details over dit soort browserinstellingen vindt u in het help menu van uw browser.

Vragen

Als u vragen of verzoeken heeft over ons privacy beleid, kunt u contact opnemen met: 

HARIBO The Netherlands & Belgium B.V.
T.a.v. Mevrouw M. van der Laan
Marketing Manager

Telefoon: 076-5797448

Ten slotte

Wij kunnen in de toekomst besluiten om, voor zover wettelijk toegestaan, dit Privacy Statement te wijzigen.

Op dit Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Breda.

U gebruikt een verouderde browser. Schakel over naar een actuele browser, zodat deze website correct kan worden weergegeven.