Adatvédelmi tájékoztató pályázók számára

1. A jelen adatvédelmi tájékoztató célja

A jelen tájékoztatóval a HARIBO Hungária Kft (a továbbiakban „Adatkezelő” vagy „HARIBO”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének („GDPR”) 13. és 14. cikke szerint tájékoztatni kívánja Önt a pályázatához és – adott esetben – a velünk létrehozandó foglalkoztatási jogviszonyhoz kapcsolódó adatkezelésről.

2. Az adatkezelő elérhetőségei

Név: HARIBO Hungária Édességgyártó- és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 8248 Nemesvámos, Szeder út 5.

Cégjegyzékszám: 19-09-500104

E-mail: info-hu@haribo.hu

Telefon:+36 88 520 5000

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Név: Dr. Simon Emese Júlia

Cím: Simon Legal, 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 7-9.

E-mail: haribo-hungaria-dpo@simonlegal.hu

4. Az adatkezelés tartalma, célja és jogalapja

Személyes adatait pályázatának keretében, szakmai alkalmasságának megítélése céljából kezeljük.

Személyes adat (a továbbiakban „Adatok”) minden olyan információ, ami egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik, vagyis pl. az Ön neve, lakcíme, telefonszáma vagy születési ideje. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, telefonszám, lakcím adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható.

A pályázati anyag személyes adatok különleges kategóriáit tartalmazhatja. A személyes adatok különleges kategóriái a GDPR 9. cikke szerint azok a személyes adatok, melyek a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási (pl. a vallásra/felekezetre vonatkozó adatok), világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utalnak. Szintén a személyes adatok különleges kategóriáihoz tartoznak az egyedi azonosítást célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok (pl. a súlyos fogyatékosság mértéke) vagy a személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó adatok. Felhívjuk figyelmét, hogy a HARIBO különleges kategóriájú személyes adatot a jelen adatkezelés keretében nem kezel, azok nem képezhetik részét a pályázó pályázati anyagának.

Automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást nem végzünk.

Az Adatkezelő az alábbi személyes adatait kezeli, és az adatkezelésre az alábbi fontos információk vonatkoznak:

a. Érintettek

Az Adatkezelőnél álláspályázatra jelentkező, vagy egy adott álláshirdetés kapcsán kiválasztott személyek.

b. Az adatkezelés célja

A pályázat elbírálásáig végzett adatkezelés célja: a jelentkező szakmai alkalmasságának megítélése a meghirdetett pozíció kapcsán. Ahol a konkrét személyes adat gyűjtésének eltérő célja van, ott kifejezetten jelezzük az alábbi sorban.

A pályázat elbírálását követő adatkezelés célja: további állásajánlatok megtétele céljából történő közvetlen megkeresések az adatkezelő által, amennyiben az érintett ehhez hozzájárult, illetve igényérvényesítés esetén az adatkezelőt terhelő bizonyítás teljesítése.

c. Kezelt adatok köre

Keresztnév, vezetéknév, állandó lakcím, e-mail cím, telefonszám (adatkezelés célja: jelentkező azonosítása, kapcsolattartás, a HARIBO honlapján keresztül történő jelentkezés esetén kötelező megadni).

A pályázatban jellemzően előforduló adatok:

Önéletrajz, és az abban jellemzően előforduló adatok:

 • Természetes személyazonosító adatok (név, nem)
 • Arckép, ha ez szerepel az önéletrajzban
 • Születési hely és idő, állampolgárság, lakcím, tartózkodási hely
 • Megpályázott pozíció adatai
 • Iskolai végzettségre vonatkozó adatok
 • Szakmai tapasztalatra vonatkozó adatok
 • Szükség szerint preferált pozíció, érdeklődési terület
 • Nyelvtudásra vonatkozó adatok (szellemi munkakörben foglalkoztatandó jelentkező esetén)
 • Bérigény
 • Adott esetben vezetői engedély típusa, továbbá egyéb, az önéletrajzban szereplő adatok.
 • Szükség szerint: motivációs levél, szakmai ajánlások és azok tartalma.
 • Szükség szerint: az Adatkezelő által az érintettről összeállított rövid értékelő anyagban található személyes adatok

Kérjük, hogy önéletrajzában és motivációs levelében ne adjon meg olyan adatot, amely a munkaviszony létesítése szempontjából nem releváns!

d. Adatkezelés jogalapja

Amennyiben álláspályázatot nyújt be hozzánk, akkor a pályázati eljárás keretében begyűjtött személyes adatokat a pályázati eljárás lebonyolítása céljából, valamint munkaszerződés előkészítése érdekében kezeljük.

Az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a törvényi előírások keretein belül a pályázati eljárásban hozott döntéseinkhez használjuk fel (pl. a szakmai végzettségére vonatkozó személyes adatot ahhoz a döntéshez használjuk fel, hogy továbbjuttatjuk-e a kiválasztási eljárás következő fordulójába, vagy állásinterjún szeretnénk személyes benyomást szerezni Önről, hogy eldönthessük, felajánljuk-e Önnek az állást, amit megpályázott).

A pályázati folyamat keretén belül eldöntheti, hogy személyes adatait tárolhatjuk-e a pályázati folyamat lezárultát követően annak érdekében, hogy a jövőben egy Önnek megfelelő állás esetén közvetlenül kapcsolatba léphessünk Önnel. A pályázattal kapcsolatos személyes adatainak további megkeresések érdekében történő tárolásának jogalapja ebben az esetben az Ön hozzájárulása.
Amennyiben a személyes adatokat a jelentkező általi igényérvényesítés vagy potenciális igényérvényesítés okán a jelentkezést követő 1 évig megőrizzük, úgy adatkezelésünk jogalapja azon jogos érdekünk, hogy jogainkat megfelelően érvényesíthessük és egy esetleges eljárás során a minket terhelő bizonyítási kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni.

5. Források

Az adatok forrása közvetlenül az érintett.

6. Az adatok címzettjei

A pályázat keretében kezelt adatokat a vállalatunkon belül az arra jogosult munkavállalók ismerhetik meg, attól függően, hogy Ön milyen állás(ok)ra jelentkezett, és így munkakörükből fakadóan a konkrét személyes adatokkal valamely feladatuk van. Az Ön személyes adatihoz a vállalat mindenkori személyzeti felelőse fér hozzá, valamint azokat az adott területi vezetőknek bocsátják rendelkezésére.

Adatait külső címzettnek abban az esetben továbbítjuk, ha ezt jogszabály írja elő. Címzettek lehetnek továbbá azon adatfeldolgozók, akikkel a HARIBO GDPR 28. cikke szerinti adatfeldolgozói szerződést kötött (pl. informatikai szolgáltató, a szolgáltató, akit karrierportálunk használata során használunk, számítástechnikai központok, adatmegsemmisítők vagy futárszolgálatok).

7. Adattovábbítás harmadik országba

Személyes adatait nem továbbítjuk az EU-n, ill. az EGT-n kívüli országba vagy nemzetközi szervezet felé.

8. Az adattárolás időtartama

Személyes adatait a pályázati eljárás időtartama alatt tároljuk. Amennyiben a nyitott pozíciót nem Ön fogja betölteni, adatait az elutasítástól számított 90 nap elteltével töröljük, hacsak Ön nem járult hozzá a további tároláshoz. Hozzájárulás esetén adatait a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 1 évig tároljuk.
Amennyiben pályázata sikeres volt, és Önnek foglalkoztatási jogviszonya jön létre velünk, akkor a HARIBO a jelentkezéskor megadott adatok közül a munkaviszony létesítéséhez és fenntartásához szükséges adatokat kezeli tovább, a külön, munkavállalóknak adandó tájékoztatás szerint.

Hosszabb tárolási idő adódhat abból is, ha az adatok jogok hatóságnál való érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek, vagy jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség áll fenn. A jelentkező általi igényérvényesítés esetén az adatokat az eljárás jogerős befejezését követő 5 évig őrizzük meg. Amennyiben bármely okból felmerül az igényérvényesítés lehetősége egy pályázattal kapcsolatban, úgy az adatokat a jogi osztályunk a jelentkezés elbírálását követő 1 évig megőrzi. Ez esetben az adatok további toborzási célból nem kerülnek elbírálásra.

9. Adatszolgáltatás önkéntességével és az adatszolgáltatás elmaradásának következményeivel kapcsolatos információ

Az adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles a hozzájárulását megadni. Azonban, ha a munkaerő-felvétel céljából történő adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy nem áll módunkban álláspályázatát elbírálni, vagy a továbbiakban álláslehetőségekről Önt tájékoztatni. Amennyiben hozzájárulását megadta, ezt utóbb bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt történt adatkezelések jogszerűségét.

10. Az Ön jogai érintettként

Önt a jogszabályi előírások alapján érintettként a következő jogok illetik meg, melyeket vállalatunkkal szemben érvényesíthet:

Hozzáféréshez való jog: Ön bármikor jogosult a GDPR 15. cikke értelmében visszajelzést kérni arról, hogy az Ön személyes adatainak kezelése folyamatban van-e; amennyiben igen, akkor Ön a GDPR 15. cikke értelmében jogosult továbbá ezekhez a személyes adatokhoz, valamint további információkhoz (pl. a kezelés célja, a személyes adatok kategóriái, a címzettek kategóriái, a tárolás tervezett időtartama, az Ön jogai, az adatok forrása, automatizált döntéshozatal alkalmazása, valamint harmadik országba való továbbítás esetén a megfelelő garanciák) hozzáférni és adatainak másolatát megkapni.

Helyesbítéshez való jog: Ön a GDPR 16. cikke szerint jogosult kérni tőlünk személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok vagy hiányosak.

Törléshez való jog: Ön a GDPR 17. cikkének rendelkezései szerint jogosult kérni tőlünk az Önről tárolt személyes adatok haladéktalan törlését. A törléshez való jog nem áll fenn többek közt, ha az adatkezelés szükséges (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez (pl. jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség) vagy (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön a GDPR 18. cikke szerinti rendelkezések érvényesülése esetén jogosult kérni tőlünk személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az adathordozhatósághoz való jog: Ön a GDPR 20. cikkének rendelkezései szerint jogosult kérni tőlünk az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban való átadását.

A tiltakozáshoz való jog: Ön a GDPR 21. cikkének rendelkezéseiben foglalt feltételek érvényesülése esetén jogosult személyes adatainak kezelése ellen tiltakozni, melynek következtében kötelesek vagyunk a személyes adatainak kezelését befejezni. A tiltakozáshoz való jog csak a GDPR 21. cikkében definiált határokon belül érvényes. Továbbá lehetséges, hogy érdekeink ellentétben állnak az adatkezelés befejezésével, aminek következtében tiltakozása ellenére is jogosultak vagyunk a személyes adatait kezelni.

A hozzájárulás visszavonásához való jog: Ön bármikor jogosult arra, hogy a részünkre a személyes adatai kezeléséhez korábban megadott hozzájárulását a jövőre nézve visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok esetleges címzettjeit megfelelően tájékoztatjuk, és a személyes adatait a hozzájárulásban foglalt célokra a jövőben nem kezeljük. A hozzájárulásának visszavonását megfelelően dokumentáljuk.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog: A felsorolt jogok mellett Önnek a GDPR 77. cikke szerint joga van valamely felügyeleti szervnél, különösen a tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban panaszt benyújtani, amennyiben a személyes adatainak kezelése véleménye szerint ellentétes a GDPR előírásaival.

A vállalatunk tekintetében illetékes felügyeleti szerv:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A panasz benyújtásának joga nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségeket.

Javasoljuk, hogy panaszával először mindig az adatvédelmi tisztviselőnkhöz forduljon.

Peres eljárás kezdeményezésének joga: Ha Ön jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson találja törvényszékek felsorolását és elérhetőségét: http://birosag.hu/torvenyszeke...).

11. Hogyan tudja érvényesíteni jogait?

Ha hozzánk fordulna azért, hogy valamely fenti jogát érvényesítse, akkor kérjük a fent megjelölt elérhetőségeken keressen minket.

Amennyiben bejelenti, hogy valamely jogával élni kíván, akkor indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk a kérés nyomán hozott intézkedéseinkről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, további két hónappal meghosszabbíthatjuk az időtartamot. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül mindenképpen tájékoztatjuk. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, mi is elektronikus úton fogunk válaszolni, kivéve, ha kifejezetten megjelöli, hogy más módon kéri a választ.

Ha úgy ítéljük meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk az Ön kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is.

Jogainak gyakorlását díjmentesen biztosítjuk. Ha azonban kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, akkor ésszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

12. Módosítások

Fenntartjuk a jogot a jelen Adatvédelmi Tájékoztató bármely időpontban történő módosítására. Az Adatvédelmi Tájékoztató esetleges módosításait a módosított Adatvédelmi Tájékoztató honlapunkon történő közzététele útján hirdetjük ki. Eltérő rendelkezés hiányában a módosítások azonnal érvényesek. Kérjük, hogy a mindenkori aktuális változat megismerése érdekében a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót rendszeresen tanulmányozza át.

13. Adatvédelmi Tájékoztató elérhetősége

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató közzétételre kerül a haribo.com weboldalon, továbbá megtekinthető a HARIBO székhelyének portáján.


Tisztelettel:

HARIBO Hungária Kft.