Gebruiksvoorwaarden

Gebruik van de internetpagina

Uw toegang tot onze internetpagina (www.haribo.be) alsook het gebruik ervan zijn onderworpen aan onderhavige gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wetten en voorschriften. Door deze internetpagina te bezoeken en te gebruiken verklaart u zich hiermee volledig en onvoorwaardelijk akkoord.

§ 1 Aansprakelijkheid voor inhoud, hyperlinks

Conform de algemene wetten zijn wij verantwoordelijk voor de inhoud van onze internetpagina’s. Wij hebben de informatie in dit internetaanbod zorgvuldig uitgewerkt en controleren ze continu. Toch staan we niet in noch bieden wij garanties voor de correctheid, actualiteit, volledigheid en constante beschikbaarheid van de internetpagina en de inhoud ervan. Haribo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige fouten, weglatingen of mogelijk verouderde informatie. Bindende inlichtingen, advies, aanbevelingen of verklaringen geven we enkel in het kader van individuele communicatie. We behouden ons het recht voor om ons internetaanbod op elk moment te wijzigen, aan te vullen, in te korten of volledig te beëindigen. We garanderen ook niet dat de inhoud van ons internetaanbod voor de gebruiker en zijn doeleinden geschikt zijn.

Ons aanbod bevat ook links naar websites van derden, maar op de inhoud van die respectievelijke websites hebben wij geen invloed. Wij maken ons deze inhoud op geen enkele manier eigen en nemen er ook geen aansprakelijkheid voor op. Voor de inhoud, het privacybeleid en de veiligheid van de pagina’s waar wij naar verwijzen is uitsluitend de aanbieder van de pagina in kwestie verantwoordelijk. Van een mogelijke onwettige inhoud van de pagina’s waar wij  naar verwijzen hebben wij geen weet. Een later plaatsvindende, inhoudelijke controle van de pagina’s van derden op om het even welk tijdstip is zonder concrete aanknopingspunten die wijzen op een mogelijke rechtsschennis niet opportuun. Gelieve ons wel onverwijld op de hoogte te brengen indien u via onze links op sites bent terechtgekomen waarvan de inhoud u bedenkelijk voorkomt. Zodra ons rechtsschennissen door de inhoud van de pagina’s waar wij naar verwijzen bekend worden, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen. Deze verklaring is van toepassing op alle links die op onze pagina’s worden vermeld.

Het behoort tot uw verantwoordelijkheid om de nodige antivirussoftware te installeren op uw computer en deze toe te passen op de door u gedownloade software of ander materiaal.

§ 2 Technische informatie

Tijdens de digitalisering van gegevens kunnen er fouten optreden. Door het gebruik van verschillende internetbrowsers en afhankelijk van persoonlijke software-instellingen kan er sprake zijn van afwijkingen bij de weergave van de inhoud. Haribo wijst elke aansprakelijkheid die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit dergelijke digitalisering af.

§ 3 Raadplegingsgebied

Ons internetaanbod is voor het gebied van België en Luxemburg bestemd en werd op basis van de Belgische en Luxemburgse rechtsorde opgesteld. Het is niet onze bedoeling dat ons aanbod ook vanuit gebieden buiten België en Luxemburg geraadpleegd wordt. Wij zijn niet aansprakelijk voor het feit of ons internetaanbod al dan niet geschikt, bruikbaar of wettelijk toegestaan is voor gebruikers uit andere staten.

§ 4 Auteursrecht

De volledige inhoud van de website van Haribo, met inbegrip van alle webdesign, productnamen en logo’s, teksten, tekeningen, foto’s, films, spelletjes, de vormgeving en de opbouw van ons internetaanbod zijn uitsluitend en exclusief eigendom van Haribo en (behoudens waar anders vermeld) auteursrechtelijk beschermd. Alle intellectuele eigendomsrechten blijven dan ook in ons bezit. Zaken zoals de vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke andere gebruiksvorm behoeven onze schriftelijke toestemming, voor zover de handeling conform de wettelijke voorschriften niet zonder toestemming toegestaan is. Het downloaden en kopiëren van deze pagina’s is enkel toegelaten voor persoonlijk, non-commercieel gebruik, tenzij er in bepaalde gevallen iets anders vermeld staat. Het plaatsen van hyperlinks op onze internetpagina’s, in het bijzonder dieplinken, hotlinken of linken in frametechnologie is enkel met onze voorafgaande schriftelijke toestemming toegestaan.

Kids and Grown-ups love it so, the Happy World of Haribo