Diese Seiten sind für das Querformat optimiert. Bitte drehen!

Rapporteringssystem

Inom HARIBO har efterlevnad av lagar och interna förordningar högsta prioritet. Det är bara på det sättet som vi kan skydda vårt företag, våra anställda och affärspartners mot uppenbara risker. Ett eventuellt felaktigt uppträdande inom HARIBO måste därför identifieras, adresseras och åtgärdas så tidigt som möjligt.

Uppmärksamhet hos alla, samt vilja att rapportera möjliga allvarliga felsteg då konkreta underlag finns. Vi lägger stort värde vid motsvarande uppträdande hos leverantörer, kunder och övriga tredje parter. HARIBO har utarbetat ett rapporteringssystem i dessa frågor. Det kan hämtas upp på 

haribo.whistleblowernetwork.net  

när som helst, och säkerställer anmälarens anonymitet i full utsträckning. Detaljer om hur det hela fungerar, om anmälarens anonymitet och om vår dataskyddspolicy återfinns i rapporteringssystemet under rubriken ”FAQ”.

Rapporteringssystemet används uteslutande för anmälningar om allvarliga felsteg. Hit hör bl.a. 

  • kriminella handlingar gentemot HARIBO såsom bestickning, förskingring eller stöld
  • handlingar som utsätter HARIBO för risken för omfattande påföljder, skadeståndsanspråk eller böter, såsom brott mot kartellagstiftningen, penningtvätt eller gravt bristfälligt arbetsskydd
  • uppträdanden som kränker mänskliga rättigheter, t.ex. barn- eller tvångsarbete, eller som i omfattande grad nonchalerar miljöskyddskrav eller antidiskrimineringsföreskrifter.  

Kontakta ordinarie kontaktperson inom HARIBO, som t.ex. vår konsumentservice eller HR, för anmälningar som rör mindre graverande felsteg.

Du använder en äldre webbläsare. Du måste uppdatera till en nyare webbläsare för att den här webbplatsen ska kunna visas korrekt.