Παραβάσεις

Η τήρηση των νόμων και των εσωτερικών κανόνων έχει προτεραιότητα στην HARIBO. Άλλωστε, μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προστατεύουμε την επιχείρησή μας, τους υπαλλήλους μας και τους συνεργάτες μας από κινδύνους. Συνεπώς, τυχόν παραβάσεις της HARIBO πρέπει να εντοπίζονται έγκαιρα και να διορθώνονται.

Σε αυτήν την προσπάθεια, μας βοηθούν η προσοχή όλων και η προθυμία τους να επισημαίνονται τυχόν σοβαρές παραβάσεις αν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη αντίστοιχες πληροφορίες από προμηθευτές, πελάτες και τρίτους. Για αυτόν τον λόγο, η HARIBO δημιούργησε ένα σύστημα καταγγελίας παραβάσεων. Μπορείτε να το βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση

haribo.whistleblowernetwork.net,

είναι διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο και διασφαλίζει πλήρως την ανωνυμία του πληροφοριοδότη. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, την ανωνυμία του πληροφοριοδότη και την προστασία δεδομένων του συστήματος καταγγελίας παραβάσεων, ανατρέξτε στην κατηγορία «Συχνές ερωτήσεις».

Το σύστημα καταγγελίας παραβάσεων έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για σοβαρές παραβάσεις. Περιλαμβάνουν

  • αξιόποινες πράξεις εναντίον της HARIBO, όπως δωροδοκία, υπεξαίρεση ή κλοπή
  • Ενέργειες που θα μπορούσαν να εκθέσουν την HARIBO σε κίνδυνο επιβολής σημαντικών ποινών, αξιώσεων αποζημίωσης ή προστίμων, όπως αντιμονοπωλιακές παραβιάσεις, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή εξαιρετικά ανεπαρκή επαγγελματική ασφάλεια
  • Συμπεριφορές που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, για παράδειγμα παιδική εργασία ή εργασία σκλάβων, ή σημαντική αγνόηση περιβαλλοντικών ανησυχιών ή κανονισμών κατά των διακρίσεων.

Για να δηλώσετε λιγότερο σημαντικές παραβάσεις, χρησιμοποιείτε άλλους τρόπους επικοινωνίας, π.χ. το άτομο επικοινωνίας της HARIBO, το τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών ή το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού.