Podmienky používania

Používanie internetovej stránky

§ 1 Ručenie za obsahy, hypertextové odkazy

Za vlastné obsahy našich stránok zodpovedáme podľa všeobecných zákonov. Informácie obsiahnuté v tejto internetovej ponuke sme starostlivo zostavili a snažíme sa o priebežnú kontrolu. Napriek tomu nemôžeme prevziať záruku za správnosť, aktuálnosť, úplnosť a priebežnú dostupnosť. Záväzné informácie, rady, odporúčania alebo vysvetlenia poskytujeme výlučne v rámci individuálnej komunikácie. Vyhradzujeme si právo, kedykoľvek zmeniť, skrátiť alebo aj úplne ukončiť našu internetovú ponuku. Takisto neručíme za to, že obsahy našej internetovej ponuky sú vhodné pre používateľa a jeho účely. Naša ponuka tiež obsahuje odkazy na webové stránky tretích strán, na ktorých obsahy nemáme žiadny vplyv. Tieto obsahy si žiadnym spôsobom neosvojujeme a nepreberáme za ne záruku. Za obsahy prepojených stránok je zodpovedný výlučne poskytovateľ stránok. Neboli nám známe protiprávne obsahy prepojených stránok. Neustála dodatočná obsahová kontrola prepojených stránok je však bez konkrétnych odôvodnení porušenia práva nerealizovateľná. Informujte nás, prosím, ihneď, keď sa cez naše odkazy dostanete na stránky, ktoré sa vám javia podozrivé. Hneď ako nám budú známe porušenia práva obsahmi prepojených stránok, takéto odkazy ihneď odstránime. Toto vyhlásenie platí pre všetky odkazy zahrnuté na našich stránkach.

§ 2 Technické upozornenia

Pri digitalizácii údajov sa môžu vyskytnúť chyby. Použitím rozličných internetových prehliadačov a na základe individuálnych nastavení softvéru môže dôjsť pri zobrazení obsahov k odchýlkam.

§ 3 Oblasť vyvolania

Naša internetová ponuka je určená pre Slovenskú republiku a vypracovaná na základe slovenského právneho poriadku. Vyvolanie našej ponuky z území mimo Slovenska nie je nami zamýšľané. Nepreberáme ručenie za to, že je naša internetová ponuka vhodná, použiteľná a tam právne prípustná pre používateľov z iných štátov.

§ 4 Autorské právo

Obsah, usporiadanie a štruktúra našej internetovej ponuky sú chránené autorským právom a výslovne si vyhradzujeme všetky ochranné práva. Náš písomný súhlas si vyžaduje predovšetkým rozmnožovanie, spracúvanie, rozširovanie a akýkoľvek druh využitia, pokiaľ si opatrenie nevyžaduje súhlas podľa zákonných predpisov. Sťahovanie a kopírovanie týchto stránok je dovolené len na súkromné, nie komerčné použitie, iba ak by bolo v jednotlivom prípade uvedené inak. Vkladanie hypertextových prepojení na naše internetové stránky, predovšetkým deep links, inline links alebo links v technológii frame je dovolené len s naším predchádzajúcim písomným súhlasom.