Diese Seiten sind für das Querformat optimiert. Bitte drehen!

Samfundsansvar (CSR)

Haribo Lakrids A/S tager sit samfundsansvar meget alvorligt. Selskabet har derfor vedtaget og efterlever forskellige politikker på dette område.

I det følgende redegøres for hovedindholdet i politikkerne, samt hvordan politikkerne er omsat til handlinger. Selskabet er i gang med opbygning af mere strukturerede registreringer af opnåede resultater i forbindelse med disse politikker, hvorfor det i det følgende kun i begrænset omfang er muligt at redegøre for disse resultater.

Overordnet har selskabet vedtaget, at fødevaresikkerhed har højeste prioritet. Selskabets kunder skal uden den mindste risiko kunne nyde selskabets produkter til enhver tid. Haribo-koncernen har derfor valgt at lade sig certificere efter den internationale fødevarestandard IFS. Her er Haribo-koncernen også en deltagende part i udformningen af denne standard, således at Haribo-koncernen er med til at sikre, at IFS holdes på absolut højeste niveau.

Haribo-koncernen har som krav til sine leverandører af råvarer, at disse råvarer er dyrket og produceret med respekt for internationale konventioner og standarder, her med særlig fokus på at overholde de gældende menneskerettigheder samt undgå enhver form for bestikkelse, korruption, tvangsarbejde samt børnearbejde. Alle leverandører skal underskrive en erklæring om at disse krav overholdes. Erklæringen omfatter alle selskaber i Haribo-koncernen.

Haribo Lakrids A/S følger koncernens regler, som anført ovenfor. Haribo Lakrids A/S er IFS-certificeret på højeste niveau. Denne standard giver selskabets kunder og dermed forbrugerne i Norden en sikkerhed for, at hver gang man køber et produkt fra Haribo, så køber man et produkt af højeste kvalitet, og som man kan nyde med god samvittighed. Kopi af selskabets certifikat kan ses på hjemmesiden under ”kvalitetssikring”, hvor selskabets kunder og forbrugere kan få yderligere oplysninger om selskabet og dets produkter.

I Danmark er Haribo Lakrids A/S medlem af Dansk Industri og efterlever derigennem de retningslinjer, som Dansk Industri fastsætter for sine medlemsvirksomheder. Dette betyder også, at selskabet forpligter sig til at behandle egne medarbejdere og andre interessenter i henhold til gældende lovgivning, samt i det hele taget udvise god moral med alt, hvad dette indebærer. Haribo Lakrids A/S deltager også i lokalt bestyrelsesarbejde for Dansk Industri, hvor uddannelse af unge mennesker og bidrag hertil har meget høj prioritet. Selskabet har yderligere et tæt samarbejde med ZBC (Zealand Business College) i Næstved, hvor selskabet stiller kompetente medarbejdere til rådighed for forskellige arrangementer på ZBC. Selskabet har også åbnet op for, at unge studerende kan få støtte hos Haribo Lakrids A/S til deres studieprojekter.

Haribo Lakrids A/S tager desuden ansvar for elev- og praktikpladser for unge mennesker under 25 år, og har løbende mellem 5 og 8 unge under uddannelse. I 2015 havde selskabet 6 unge mennesker ansat inden for forskellige områder.

I 2015 fortsatte Haribo Lakrids A/S samarbejdet med VUC om et undervisningsprojekt, hvor alle medarbejdere bliver testet og tilbudt danskundervisning på flere niveauer, herunder ordblindeundervisning og danskundervisning for tosprogede. Undervisningen sker i Haribos lokaler i arbejdstiden, hvilket understøttes af jobcenter Faxe, hvor ledige borgere ansættes i jobrotation, som erstatning for dem, som er på skolebænken.

Selskabet forsøger også at tage mere samfundsansvar i det nære område, hvor selskabet har en repræsentant i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) og er aktiv i forhold til at deltage positivt over for regionen og kommunen samt de lokale Jobcentre.

Samarbejdet med de lokale myndigheder betyder også, at selskabet tilbyder praktikpladser for ledige borgere, som netop har brug for at få genetableret en tilknytning til arbejdsmarkedet. Selskabet vurderer, at denne ordning fungerer positivt for alle parter ud fra de tilbagemeldinger, som selskabet modtager inden for dette område. Dette samarbejde har i 2015 skaffet en del ledige i midlertidig eller varig beskæftigelse. I tillæg til dette har selskabet tilbudt jobrotation, samt oprettet stillinger med personlig assistance for kronisk syge mennesker og mennesker med særlige behov.

 

Miljøansvar

Haribo Lakrids A/S har fuld fokus på sin miljømæssige belastning, og forsøger til stadighed at optimere dette område, således at selskabets samlede miljøbelastning forbliver så minimal som mulig. Specielt fokuseres der på nedbringelse af selskabets energiforbrug, der i 2015 samlet blev reduceret med 14 % i forhold til 2014. Der er dels hensynet til det miljø, som selskabet befinder sig i, men naturligvis er de meget høje priser på energi også medvirkende til, at Haribo Lakrids A/S må og skal nedbringe sit energiforbrug yderligere i løbet af de kommende år. Dette vil kræve investeringer i mere energivenlig teknologi, men selskabet vil også fokusere på en holdningsændring blandt selskabets medarbejdere, således at unødigt forbrug af energi undgås. 

 

Medarbejderansvar

En fortsat meget høj prioritet hos selskabet er at få sygemeldte medarbejdere hurtigt og sikkert tilbage igen. Her er førnævnte samarbejde med de lokale myndigheder meget vigtigt. Udover dette samarbejde betaler selskabet for en sundhedsforsikring for samtlige medarbejdere. Medarbejderne har løbende givet selskabet respons på, at medarbejderne ser denne sundhedsforsikring som et betydeligt medarbejdergode.

Selskabet har vedtaget en del politikker, hvor der arbejdes med løbende forbedringer af et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Rygestopkurser, tilskud til idræt og fokus på sund mad i selskabets kantine, er blot nogle af tiltagene. Derudover har selskabet som målsætning at fastholde og motivere nuværende og kommende medarbejdere, hvorfor medarbejdernes positive oplevelse af Haribo Lakrids A/S som arbejdsplads, er et vigtigt parameter for selskabet.

Nedbringelse af arbejdsulykker med deraf følgende sygefravær har en særlig høj prioritet, hvorfor der gennemføres opfølgningssamtaler, når der er sket en arbejdsulykke. Vigtigst er dog fokus på det forbyggende arbejde, hvorfor der er indført systematisk AMR-arbejde samt miljøtavler i alle virksomhedens afdelinger. Det forventes, at disse tiltag vil reducere antallet af arbejdsulykker.

 

 

Du anvender en forældet browser. Skift venligst til en aktuel browser, så denne hjemmeside kan vises korrekt.