Podmínky užívání stránek


Užívání
internetových stránek

§ 1 Odpovědnost za obsah, hypertextové odkazy
Za vlastní obsah našich stránek neseme odpovědnost dle všeobecně platných zákonů. Informace obsažené v této internetové prezentaci jsme pečlivě vypracovali a snažíme se o jejich stálou kontrolu. Přesto nemůžeme převzít záruku za její správnost, aktuálnost, úplnost a průběžnou dostupnost. Závazné informace, rady, doporučení a vysvětlení poskytujeme pouze v rámci individuální komunikace.
Vyhrazujeme si právo naši internetovou prezentaci kdykoliv změnit, doplnit, zkrátit nebo zcela zrušit. Neručíme ani za to, že obsah naší internetové stránky je pro uživatele a jeho zájmy vhodný. Naše stránka obsahuje také odkazy na webové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Žádným způsobem nepovažujeme tyto obsahy za naše vlastní a nepřebíráme za ně žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek je zodpovědný výhradně jejich poskytovatel. Na odkazovaných stránkách jsme neshledali žádné nezákonné obsahy. Neustálá dodatečná kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních podnětů upozorňujících na případné porušení zákona možná. Informujte nás, prosím, obratem, pokud se přes odkazy na naší webové stránce dostanete na stránky, jejichž obsah se vám zdá pochybný. Jakmile se dozvíme o protiprávním obsahu odkazované stránky, odkaz na ni okamžitě odstraníme. To platí pro všechny odkazy zakomponované do našich webových stránek.

§ 2 Technické upozornění
Při digitalizaci dat může dojít k chybám. Použitím různých internetových prohlížečů a individuálním nastavením softwaru může při zobrazování obsahů docházet k odchylkám. 

§ 3 Oblast platnosti
Naše internetová prezentace je určená pro uživatele z oblasti České a Slovenské republiky a byla vytvořena v souladu s českým, resp. slovenským právním řádem. Není naším záměrem oslovovat naší webovou prezentací uživatele mimo výše uvedená území. Nepřebíráme jakékoliv záruky za to, že je naše webová prezentace vhodná, použitelná a také právně přípustná pro uživatele v jiných státech.

§ 4 Autorská práva
Obsah, úprava a struktura naší webové prezentace je chráněna autorským zákonem a výslovně si vyhrazujeme veškerá ochranná práva. Zejména jakémukoliv kopírování, úpravám, šíření a jinému způsobu využití musí předcházet náš písemný souhlas, pokud dle platné legislativy tyto úkony výslovně souhlas nevyžadují. Pokud není výjimečně uvedeno jinak, je stahování a kopírování této stránky možné pouze pro soukromé, nekomerční účely. Umísťování hypertextových odkazů na naše webové stránky, zejména pak deep-linků, inline-linků nebo odkazů v technologii frame je možné pouze na základě našeho předchozího písemného souhlasu.

Haribo chutná malým, stejně tak i dospělým!