Životné prostredie potrebuje zodpovednosť

Neporušené životné prostredie je alfou a omegou každého vývoja do budúcnosti. To platí nielen pre jednotlivé spoločnosti. Preto chce spoločnosť HARIBO tiež prispieť.

modré elektroauto s označením HARIBO pred nabíjacou stanicou
modré elektroauto s označením HARIBO pred nabíjacou stanicou

Ekologické a klimatické výzvy rastú. Zároveň je neporušené životné prostredie nevyhnutným predpokladom pre vývoj do budúcnosti. Preto aj v spoločnosti HARIBO predstavuje zodpovednosť za životné prostredie osobitnú prioritu.

U nás pritom ide predovšetkým o otázku obalu: Ako musia byť naše obaly prispôsobené, aby zaručili optimálnu kvalitu našich produktov? Ktoré predpisy o bezpečnosti potravín musia byť nevyhnutne splnené? Ako sa nám to podarí pri čo najmenšom použití zdrojov? Ako ešte zvýšime recyklovateľnosť našich obalových materiálov? A ďalej: Existujú alternatívy, keď premýšľame o materiáloch a technológiách?

Obaly – tak bezpečné ako je nutné, tak málo ako je možné

Obaly na ochranu a bezpečnosť

Obaly potravín musia spĺňať predovšetkým jedno: chrániť svoj obsah. Na to platia prísne zákonné požiadavky (v EÚ napríklad nariadenie ES č. 1935/2004). Obsah balenia musí byť bezpečný pred znečistením a poškodením. Okrem toho obal zlepšuje možnosti prepravy a umožňuje dlhšie skladovanie – bez ujmy na kvalite. Tak prispieva k zníženiu strát na vyrobených potravinách. Aj to je dôležité, pretože výroba potraviny vyžaduje väčšinou mnohonásobok zdrojov, ktoré sú potrebné na výrobu jej obalu.

Obaly v HARIBO

HARIBO venuje svojim obalom osobitnú pozornosť. Spravidla vsádzame na vlastný obalový materiál (takzvaný monomateriál): polypropylén (PP). Tento plast je v zásade dobre recyklovateľný, pokiaľ sú k dispozícii zodpovedajúce štruktúry, ako aj postupy na likvidáciu – a aj sa využívajú. Kompozitné materiály, ktoré sú ťažšie recyklovateľné, ako aj multibalenia predstavujú v HARIBO absolútnu výnimku. V súčasnosti sú obaly výrobkov HARIBO na viac ako 90 percent recyklovateľné – to potvrdzuje certifikát renomovaného skúšobného inštitútu cyclos-HTP.

V roku 2019 sme vo vlastnej štúdii sledovali pri 100 najpredávanejších sladkostí a pochúťok v Nemecku (podľa spoločnosti Nielsen, stanovené pre rok 2018*) pomer hmotnosti medzi obsahom a obalom – kvôli porovnateľnosti vždy prepočítaný na 1 000 gramov náplne. Výsledok: Všetkých päť produktov HARIBO medzi 100 predajnými hitmi obsadilo so svojím malým obalovým objemom popredné miesta. Aj s ohľadom na recyklovateľnosť obalu obstáli naše výrobky dobre: Päť uvedených produktov HARIBO bolo na 100 percent recyklovateľných.

* V rebríčku spoločnosti Nielsen neboli obchodné značky uvedené menovite. Preto sa výpočty vzťahovali na menovite známych 76 produktov z top 100.

Obal a recyklácia

Spätné získavanie použitých surovín pre uzavreté kolobehy látok patria k ústredným pákam, aby sa minimalizovala spotreba zdrojov – a súčasne sa ušetrilo veľa energie. Tento princíp kolobehu predpokladá dve veci:

  • fungujúce hospodárstvo likvidácie odpadov (ako napríklad v Nemecku)
  • cenné materiály – ako napríklad naše produktové obaly – sa tiež musia dostať do zariadenia na likvidáciu odpadov; a to tak predtriedené, že sú tiež od seba oddelené a môžu byť dodané do vlastného recyklačného procesu.

Kvalita spätne získaných surovín (takzvaných recyklátov) ako východiskových materiálov neustále rastie; v zákonom prísne regulovanej oblasti obalov potravín však dnes ešte stále narážajú na svoje medze. To platí napríklad pre predchádzanie znečisteniam počas procesu recyklácie – absolútne druhovo čisté oddelenie materiálov likvidátorom odpadov je predpokladom toho, že sa recykláty budú môcť použiť na obaly potravín.

Podstatnú výzvu pre recykláciu predstavujú nedostatočné štruktúry na likvidáciu odpadov, ktoré v súčasnosti ešte neexistujú v mnohých krajinách sveta. Bez takýchto štruktúr narážajú recyklovateľné obalové materiály do prázdnoty.

Ďalší vývoj našich obalov

Nepretržite sa snažíme o zlepšenia našich obalov. Pritom sledujeme predovšetkým tri úlohy:

  • Redukcia obalov
  • Ďalšie zvýšenie recyklovateľnosti (takzvaný design for recycling)
  • Alternatívne materiály

Nakoľko by mohli byť obaly z papiera alebo takzvaných bioplastov alternatívou, sa posudzuje rovnako odlišne, ako plasty na základe biomateriálov, biologicky odbúrateľné alebo kompostovateľné plasty ako celok. Tak prišli aj ekologické organizácie k záveru, že tieto obalové materiály – na základne súčasného stavu vedy a techniky – pri celkovom ekologickom posúdení nevykazujú spravidla menšie následky na životné prostredie ako obalové materiály na ropnej báze.

My však budeme aktívne sledovať ďalší technický vývoj v tejto oblasti, kontinuálne skúšať potenciálne možnosti nasadenia a pri dostatočnej perspektíve testovať úspešnosť.